Oljeavskiljare

I många verksamheter finns det krav på att installera oljeavskiljare. Dessa anordningar hjälper till att separera oljor och fasta ämnen från avloppsvattnet innan det släpps ut i avloppssystemet. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på hur oljeavskiljare fungerar, och vilka krav som råder gällande underhåll, installation och modellval.

Hur fungerar en oljeavskiljare?

En oljeavskiljare fungerar genom att separera olja och andra föroreningar från vatten för att förhindra att de når avloppssystemet. Oljeavskiljaren består vanligtvis av ett separatorrum, en skiljevägg och en avloppsledning. När vattnet kommer in i separatorrummet saktar det ner och oljan stiger till ytan på grund av dess lägre densitet. Skiljeväggen hindrar oljan från att komma in i avloppsledningen, så att endast rent vatten avlägsnas från enheten.

Bild från gpa.se

När är det krav på oljeavskiljare?

Oljeavskiljare är nödvändiga i verksamheter där det finns en risk för att olje- och metallföroreningar hamnar i avloppsvattnet. Dessa anordningar är särskilt viktiga i platser som fordonstvättar, motor- och servicehallar, verkstäder, och garage med golvavlopp, samt på stora parkeringsplatser. Användningen av oljeavskiljare är avgörande för att skydda miljön och avloppssystemet från oljeföroreningar. De bidrar till att förhindra att oljor och andra skadliga ämnen når det offentliga avloppsnätet och därmed minskar risken för förorening av vattendrag och natur. Att installera och underhålla oljeavskiljare är inte bara en miljömässig prioritet, utan ofta också ett regelverksmässigt krav för att uppfylla lokala och nationella bestämmelser.

Installation

För verksamheter där det finns risk för olje- eller metallföroreningar i avloppsvattnet, finns det krav på att installera oljeavskiljare för att förhindra utsläpp. Detta gäller särskilt platser där olja och bensin är närvarande i anslutning till spill- och dagvatten. Exempel på sådana platser är:

  • Fordonstvättar
  • Motor- och servicehallar
  • Verkstäder
  • Garage med golvavlopp
  • Stora parkeringsplatser

Oljeavskiljare klass 1 och 2

Vid installation av en oljeavskiljare är det viktigt att välja rätt modell för att uppfylla kraven på renare avloppsvatten och för att undvika problem i avloppssystemet. Det finns två olika typer att tillgå - Oljeavskiljare Klass 1 och 2. Vi beskriver dessa närmare nedan.

Oljeavskiljare Klass 1

En oljeavskiljare klass 1 är den vanligaste typen och används för att separera olja och andra föroreningar från avloppsvatten. Denna typ av avskiljare är utformad för att hantera lättare föroreningar och är ofta tillräcklig för mindre verksamheter och hem.

En oljeavskiljare klass 1 måste användas i verksamheter och byggnader där det produceras eller hanteras små mängder oljehaltiga vätskor. Exempel på sådana platser kan vara mindre biltvättar, mindre mekaniska verkstäder eller mindre industriområden.

Oljeavskiljare Klass 2

En oljeavskiljare klass 2 är mer avancerad och kan hantera större mängder föroreningar än oljeavskiljare Klass 1.

Den måste användas i verksamheter och byggnader där det produceras eller hanteras stora mängder oljehaltiga vätskor. Exempel på sådana platser kan vara stora mekaniska verkstäder, stora industriområden eller stora fordonsverkstäder.

Skötsel & underhåll

Oljeavskiljare krävs i många typer av verksamheter och byggnader för att uppfylla kraven på renare avloppsvatten. Det finns också specifika regler om hur de ska installeras och underhållas. Naturvårdsverket har sammanställt en PDF, med information kring regler och krav.

6-månaderskontroll

Oljeavskiljare behöver genomgå kontroll vid behov, men åtminstone en gång var sjätte månad. Vid denna kontroll mäts olje- och slamnivåer och larmet samt eventuella koalescensfilter kontrolleras. För att utföra den första 6-månaderskontrollen krävs en person som har genomgått en godkänd utbildning. För den andra kontrollen kan du eller någon av dina anställda utföra den, förutsatt att ni har god kunskap inom området.

5-årsbesiktning

Oljeavskiljare måste genomgå en besiktning vart femte år. Vid besiktningen kontrolleras att oljeavskiljaren är tät och fungerar som den ska. Kravet på 5-årsbesiktning gäller för alla avskiljare. Besiktningen ska utföras av en person som har genomgått en godkänd utbildning.

Tömning

Oljeavskiljare ska tömmas vid behov. Generellt sett rekommenderas toppsugning när oljeskiktet är 5 cm och slamsugning när slamskiktet når 15 cm, om inte tillverkaren anger något annat. Här kan du läsa mer om tömning av oljeavskiljare.