Fettavskiljare
- Allt du behöver veta

En fettavskiljare för inomhusanvädning separerar oljor och fetter från avloppsvatten. Dessa är särskilt viktiga i storkök och restauranger, men kan också installeras inomhus i hemmet. Oavsett användningsområde är det viktigt att ha kunskap om funktioner och hur man kan rensa den för att undvika blockeringar och problem i avloppssystemet.

Hur fungerar en fettavskiljare?

En fettavskiljare är en essentiell anordning som spelar en viktig roll i hanteringen av avloppsvatten, särskilt i områden med intensiv matlagning och livsmedelsproduktion. Dess huvudfunktion är att avskilja fett, oljor och andra organiska ämnen från avloppsvattnet. Detta görs för att förhindra att dessa substanser når avloppssystemet där de kan orsaka blockeringar och andra problem. Fettavskiljaren arbetar genom att låta det fettrika vattnet passera genom en behållare där fettet, på grund av sin lägre densitet jämfört med vatten, flyter upp till ytan.

På så sätt separeras det från det resterande avloppsvattnet. Denna process är inte bara viktig för att upprätthålla en effektiv avloppshantering, utan också för att möta miljökrav och regleringar, speciellt i verksamheter som restauranger och storkök där stora mängder fettavfall genereras. Regelbunden rengöring och underhåll av fettavskiljaren är nödvändig för att säkerställa dess effektivitet och för att undvika framtida avloppsproblem.

Bild från gpa.se

När är det krav på fettavskiljare?

Enligt Boverkets Byggregler är det krav på att installera fettavskiljare när det finns risk för att betydande mängder fett ska skickas ut i avloppet. Denna åtgärd är särskilt viktig i anläggningar där spillvatten, i normal drift, innehåller fett. Exempel på sådana anläggningar inkluderar gatukök, restauranger, produktionsanläggningar för livsmedel och slakterier.

Vid installation av en fettavskiljare måste vissa krav uppfyllas för att säkerställa effektiviteten och användarvänligheten:

  1. För att undvika problem eller olägenheter bör fettavskiljaren alltid installeras på ett sådant sätt att tömningen inte orsakar några svårigheter.
  2. Den ska vara utrustad med en lukttät betäckning och avluftas ut i luften för att förhindra dålig lukt och ventilationsproblem.
  3. Det rekommenderas att fettavskiljaren installeras så nära källan av fettutsläpp som möjligt för att minimera risken för fettansamling i avloppssystemet.
  4. För att undvika eventuella hälsoproblem bör den inte installeras i utrymmen där tömning kan vara skadligt för människors hälsa.

Installation av fettavskiljare

Att installera en fettavskiljare är ett väsentligt steg för effektiv avfallshantering i verksamheter. Det finns viktiga överväganden och steg att följa under installationsprocessen. Idealiskt bör fettavskiljaren placeras utomhus för att underlätta regelbundna tömningar och minska risken för dålig lukt inomhus. Om en installation utomhus inte är möjlig kan fettavskiljaren installeras inomhus, men se till att den inte placeras i samma område där livsmedel hanteras för att undvika kontaminering och upprätthålla hygienstandarder.

Innan installationen är det nödvändigt att informera den lokala kommunen. Anmälan ska innehålla fettavskiljarens produktspecifikationer, en planritning som visar dess placering och detaljerade mått. Dessutom är det viktigt att meddela det lokala tömningsföretaget om installationen för att inleda ett tömningsabonnemang. Kom ihåg att enbart kommunens godkända entreprenör får tömma fettavskiljaren för att säkerställa att processen följer lokala riktlinjer och att avfallet hanteras på ett miljövänligt sätt.

Tömning & underhåll

Fettavskiljare inomhus kräver regelbunden tömning och underhåll för att fungera effektivt och undvika problem som blockeringar och lukt. Läs mer nedan.

Tömning

För att en fettavskiljare inomhus ska fungera effektivt är det viktigt att den töms regelbundet. Normalt sett ska avskiljaren tömmas cirka tolv gånger per år. Tömningsprocessen bör utföras av en professionell firma som har erfarenhet av hantering av fettavskiljare. Efter tömning ska enheten rengöras och kontrolleras för eventuella problem eller skador.

Rensa

Utöver tömning behöver en fettavskiljare inomhus också rensas med jämna mellanrum för att undvika blockeringar och problem i avloppssystemet. Detta kan göras genom att manuellt ta bort fett och oljor från insidan av enheten med hjälp av en spade eller skrapa.

Det är viktigt att inte använda kemikalier eller andra rengöringsmedel som kan skada avskiljaren eller avloppssystemet. Om en blockering uppstår i avloppssystemet trots regelbunden tömning och rengöring av fettavskiljaren, bör en professionell firma kontaktas för att hantera problemet på ett säkert och effektivt sätt.